Wet kinderopvang

Het peuterspeelzaalwerk valt onder de Wet Kinderopvang.

In deze wet worden de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven als definitie van verantwoorde kinderopvang genoemd. Deze doelen zijn:

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Het bevorderen van de persoonlijke competentie
  • Het bevorderen van de sociale competentie
  • De socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden

Op de groepen wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen

Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, beeldvormende vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.

Kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde hen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden.

Kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

De uitwerking van deze doelen wordt verder toegelicht vanuit het antroposofisch mensbeeld.