Voorschoolse educatie vanuit de antroposofie

Vanuit de huidige wetgeving met betrekking tot Voorschoolse Educatie hebben peuters met een VVE-indicatie van het consultatiebureau recht op een 16 uurs aanbod per week. Per locatie zijn de dagdelen met het aanbod VVE verschillend, zie de gegevens bij de locaties.

Peuters en kleuters leren op een andere manier dan oudere kinderen. Iedereen is er inmiddels wel van overtuigd dat jonge kinderen al spelend moeten leren. Kinderen die spelen, zijn ontspannen, nieuwsgierig, betrokken, geconcentreerd en inventief; ze voelen zich competent. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Kinderen die niet spelen, ontwikkelen zich minder.

Bij onze speelzalen werken we met de VVE-methode Vroeg Veelzijdig Ervaren, ontwikkeld door de Begeleidingsdienst van Vrijescholen.

Met deze methodiek leren kinderen taal, sociale en cognitieve vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van een meespelende, inspirerende, meer wetende, sensitieve, responsieve volwassene. Vroeg Veelzijdig Ervaren staat voor samen, volwassenen en kinderen, plezier beleven aan spel.

Het beschrijft de praktijk van alledag voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die samen met hun kinderen in vruchtbare interactie willen zijn in een inspirerende speelleeromgeving. De speel-sfeer-leerthema’s beschrijven hoe, wat, wanneer en met wie zij een activiteit doen. Vroeg Veelzijdig Ervaren verzorgt een doorgaande lijn van de peutergroep tot en met groep twee van de basisschool binnen het vrijeschoolonderwijs.

Kinderen die geen of weinig Nederlands spreken, kunnen, omdat het taalaanbod visueel ondersteund wordt, vanaf het begin gelijkwaardig meedoen en leren doorgaans snel de taal. Vroeg Veelzijdig Ervaren voor kleuters is zo opgezet dat het passend onderwijs biedt voor zowel het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs. Ook voor kinderen die in hun ontwikkeling vooruit zijn, biedt Vroeg Veelzijdig Ervaren extra aanbod.

Het is een intensief programma, dat sterk het bewust pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers vergroot vanuit de uitgangspunten van de antroposofische menskunde.

Deze VVE-methode is geen op zichzelf staande methode maar valt geheel binnen de vrijeschool pedagogiek voor het jonge kind. Van de methode is op de locaties een handboek met praktische uitwerking aanwezig. De ontwikkelingsmotieven per sfeer-leer-thema staan hieruit met veel voorbeelden in uitgewerkt. Het handboek Vroeg Veelzijdig Ervaren maakt deel uit van het pedagogisch beleidsplan van de vrije peuterspeelzalen.