Achtergrond, missie en visie

Onze peuterspeelzalen werken vanuit een antroposofische grondslag, dat wil zeggen dat de manier waarop wij werken gebaseerd is op de pedagogische ideeën die ontwikkeld zijn door dr. Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Qua pedagogie sluiten onze peuterspeelzalen aan bij het Vrijeschoolonderwijs. De vrije peuterspeelzaal heeft een duidelijke visie. Bij onze peuterspeelzalen worden kinderen in een warme sfeer begeleid.

De pedagogie van Rudolf Steiner valt te karakteriseren als een ontwikkelingsgerichte pedagogie. De ontwikkeling van de mens is opgedeeld in een aantal fasen, telkens van ongeveer zeven jaar. In de overgang van de ene ontwikkelingsfase naar de volgende vindt een afsluiting plaats van de huidige fase en wordt een begin gemaakt met een nieuwe fase. leder mens doorloopt de verschillende ontwikkelingsfasen op zijn eigen wijze. In elke ontwikkelingsfase liggen mogelijkheden voor optimale ontplooiing van verschillende menselijke eigenschappen en krachten. Omdat iedere fase haar eigen kwaliteit en doelstelling heeft, vraagt zij ook om een specifieke benaderingswijze en ontwikkelingsstof.
De naam antroposofie komt vanuit het Grieks: antropos = mens, sophia = wijsheid.

Onze speelzalen streven naar een optimale speel-leeromgeving waar kinderen tot ontplooiing van hun innerlijk talent kunnen komen. Dat zij plezier en vertrouwen ervaren, zich gezien weten in hun eigenheid en hierin worden begeleid door medewerkers die vanuit hart en ziel betrokken zijn bij het jonge kind.

Bij ieder kind wordt door de medewerkers innerlijk de vraag gesteld wie het kind is en waar het ondersteuning bij nodig heeft in de ontwikkeling. Dit wordt het raadsel, oftewel de levensopdracht van het kind genoemd dat wij mogen helpen ontwarren. De medewerkers beginnen iedere speelochtend en -middag door samen, voordat de kinderen binnenkomen, de volgende spreuk van Steiner te reciteren:

‘Dit kind is uit de geestelijke wereld
tot ons gekomen.
Wij mogen zijn raadselen helpen oplossen,
van dag tot dag,
van uur tot uur’

De volgende pedagogische kaders worden aan het bieden van verantwoorde kinderopvang gekoppeld:

Veiligheid en welbevinden

Leren en ontwikkelen

Samenwerking met ouders

Mentorschap

Kinddossier en kindvolgsysteem

Inrichting van binnen- en buitenruimte

Groepsmanagement in de pedagogische praktijk