Financiële spelregels 2024

De financiële spelregels bepalen de relatie tussen Stichting Vrije Peuterspeelzaal en haar klanten, de ouders, op financieel gebied. De regels vallen binnen het kader van de “Algemene Voorwaarden” van de Brancheorganisatie Kinderopvang, waar wij bij aangesloten zijn.

De Stichting biedt peuteropvang/peuterspeelzaalwerk aan peuters vanaf 2 jaar tot het moment dat de peuter naar school gaat, meestal met 4 jaar. Er is een eventuele verlenging van de speeltijd mogelijk tot maximaal het moment waarop het kind leerplichtig wordt, dit is als het kind 5 jaar wordt. 

De Stichting biedt de volgende vormen van peuteropvang/peuterspeelzaalwerk:

 1. Door de Gemeente Almere gesubsidieerde peuteropvang/peuterspeelzaalwerk
 2. Reguliere peuteropvang/peuterspeelzaalwerk
 3. Beperkt dagopvang voor peuters 
 1. Gesubsidieerde peuteropvang

Gesubsidieerde peuteropvang wordt aangeboden voor 8 en 16 uur per week, gedurende 40 weken per jaar.

Het is niet mogelijk om minder uren dan hierboven genoemd is af te nemen.

Het is wel mogelijk extra opvanguren af te nemen tegen een uurtarief dat voor een reguliere peuteropvang plek geldt.

De kosten voor een gesubsidieerde peuteropvang plek (verplichte ouderbijdrage) zijn inkomensafhankelijk en worden volgens de “VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2024” in rekening gebracht.

Omdat de totale kosten van 40 weken opvang over 12-maandelijkse termijnen worden verdeeld wordt de ouderbijdrage ook in vakantieperiodes geïncasseerd.

Voorwaarden en geldende regels

Je komt in aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplek als je/jullie en je peuter(s) aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • De peuter is woonachtig/ ingeschreven in de gemeente Almere.
 • Ouder(s)/ verzorger(s) van de peuter komen NIET in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. (Dit is niet hetzelfde als kinderbijslag van de SVB)
 • Als je peuter door een verwijzing recht op een VE-plek heeft. VE-plekken (Voorschoolse Educatie plekken voor 8 aanvullende uren per week) zijn altijd gesubsidieerd en er worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Het is aan de ouder/ verzorger om aan te tonen dat hij/ zijn geen recht op kinderopvang-toeslag heeft. De Stichting controleert deze informatie en de aangeleverde gegevens om toewijzing van een gesubsidieerde peuterplek te rechtvaardigen.
 • Uiterlijk 30 dagen na de eerste speeldag van de peuter moeten ouders de benodigde documentatie en bewijzen bij ons afgegeven hebben. 
 • Als na 30 dagen nog steeds de benodigde documentatie ontbreekt, is de Stichting gemachtigd om het contract meteen te beëindigen en gemaakte totale kosten op basis van het reguliere tarief in rekening te brengen en/of het subsidiecontract om te zetten in een regulier opvangcontract. Het geldende uurtarief wordt jaarlijks door “Vereniging Nederlandse Gemeenten” vastgesteld en vormt de basis voor de maximaal aan te vragen kinderopvang-toeslag. 
 • De Stichting is vanuit de Gemeente Almere verplicht dit uurtarief als minimumtarief te hanteren.

Vereiste documentatie en informatie

Als de ouder/ verzorger kiest voor een gesubsidieerde peuterplek maakt de ouder/ verzorger zich verplicht om onderstaande documenten uiterlijk binnen 30 dagen na de eerste speeldag aan de Stichting te verstrekken:

 • Geregistreerde Inkomensverklaring van beide ouders/ verzorgers. Het jaartal van de verklaring mag niet meer dan 1 jaar ouder zijn dan de startdatum wanneer de peuter begint met spelen.
 • “Verklaring Geen Recht op Kinderopvangtoeslag” die door gezaghebbende ouder/ ouders ingevuld en ondertekend is. Het format hiervoor is opgenomen in de inschrijfprocedure.

Als de Inkomensverklaring nog niet beschikbaar is of de gegevens op de verklaring dermate afwijken van het huidig inkomen verstrekt ouder:

 • 3 meest recente loonstroken en/of
 • 3 meest recente uitkeringsspecificaties en/of
 • Recente jaaropgave van de uitkering en/of
 • Overzicht van inkomen uit partneralimentatie en/of
 • Overzicht van schuldsanering en/of
 • Meest recente inkomensaangifte en/of
 • Werkgeversverklaring waaruit blijkt wat het verzamelinkomen is en/of
 • Ontslagbevestiging
 1. Reguliere peuteropvang

Reguliere peuteropvang wordt tegen het jaarlijks vastgestelde uurtarief aangeboden met een minimum afname van 2,5 uur per week. 

 1. Beperkt dagopvang voor peuters

Op onze locatie Voorschool Catootje bieden wij dagopvang onder deze voorwaarden:

 • Opvang tussen 8:00 uur en 16:00 uur.
 • Opvang op: maandag, dinsdag en donderdag.
 • Ouder is verantwoordelijk voor het meegeven van eten voor de lunch, eventuele luiers en schone kleren. Bij ons krijgen kinderen drinken.
 • Peuters in deze groep ontvangen ook het VE-programma. 
 • Er is geen gesubsidieerde dagopvang mogelijk.
 • Er is geen formele slaapvoorziening aanwezig. 
 • Dagopvang wordt aangeboden in blokken van 8 uur en tegen het jaarlijks vastgestelde uurtarief.  
 • Op tijd brengen en ophalen van peuters wordt nauwkeurig gemonitord. Ouders worden om 15.45 uur verwacht voor het ophalen, in verband met de overdracht. 
 • Afwijkend gedrag kan resulteren tot het onmiddellijke éénzijdig stopzetten van het contract door ons.

ALGEMENE BEPALINGEN

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Dit bedrag is eenmalig. Zodra dit bedrag naar ons banknummer: IBAN: NL33INGB0004616820 (ING) is overgemaakt en door ons is ontvangen, is je kind ingeschreven en staat het op de reserveringslijst. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

Contract en berekeningen van de uren

Na ontvangst van de vereiste documenten wordt door de Stichting het aantal werkelijk beschikbare opvanguren per contractperiode berekend en wordt dit aantal uur in een gezamenlijk te ondertekenen contract vastgelegd.

De totale kosten worden over een aantal gelijke termijnen verdeeld en per kalendermaand geïncasseerd.

Van kennismaking tot wenperiode en speelschema

Ouder en kind komen op afspraak samen een keer in de peuterklas op proef. Hierna volgt een afspraak waarop het kind zonder ouder komt. Na deze keer aanwezig te zijn geweest zonder ouder gaat het contract voor de peuter definitief in. Vanaf dit moment begint wenperiode en duurt maximaal 59 dagen.

Beide partijen zijn vrij om tijdens de wenperiode en zonder in achtnemen van een opzegtermijn het opvangcontract eenzijdig te beëindigen. 

De peuters komen volgens een in onderling overleg vastgesteld schema tijdens voor hun gereserveerde opvanguren spelen. Deze uren kunnen niet worden geruild met andere spelmomenten. 

De kosten van gereserveerde uren dienen altijd betaald worden, ongeacht of ze benut zijn of niet. 

Alleen bij sluiting van de speelzaal buiten de reguliere feest- en vakantiedagen en in het geval van langdurige ziekte, is het mogelijk om de kosten van deze uren vergoed te krijgen. In geval van langdurige ziekte is het verstrekken van een medische verklaring verplicht.

Opzegtermijn

De Stichting hanteert een opzegtermijn van 30 dagen met een wenperiode van 59 dagen, waarin met onmiddellijke ingang opgezegd kan worden. Bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd geld een automatische opzegging, welke niet behoeft te worden gemeld. Langer blijven op de peuterspeelzaal in verband met het niet of later doorstromen naar de kleuterklas kan in overleg. In dit overleg wordt ook de einddatum overeengekomen.

Als je kind voor zijn/haar 4e verjaardag de peuterspeelzaal zal verlaten, dien je ons dit via een bericht naar info@vpza.nl  mede te delen.

Betaalwijze

De Stichting incasseert de verplichte ouderbijdrage met behulp van automatische incasso-opdrachten. Afschrijvingen vinden rond 5e dag van iedere maand plaats. In overleg mag je een andere datum voor de incasso kiezen. Hiervoor verstrek je een SEPA-machtiging. Als je het met een incasso-opdracht niet eens bent kun je dit bij ons kenbaar maken. Je bent ook in de gelegenheid om het geïncasseerde bedrag te storneren.

Betaalverzuim en gevolgen ervan

Als wij geen afboeking kunnen doen ontvang je hiervan een bericht. Dit zal in eerste instantie via e-mail zijn. Vanaf de tweede herinnering, de aanmaning, komen er administratieve kosten bij de openstaande kosten. De aanmaningskosten bij de derde herinnering bedragen € 10,00.

Het treffen van een betalingsregeling voor achterstallige betalingen is altijd mogelijk mits deze ook wordt nagekomen.

Een betalingsachterstand moet binnen het desbetreffende boekjaar vereffend zijn.

Stichting Vrije Peuterspeelzaal behoudt zich het recht voor om bij een betaalverzuim onderstaande acties uit te voeren:

 • Per direct de toegang voor de peuter tot onze peuterspeelzalen op te schorten.
 • Het opvangcontract per direct plus 30 dagen (opzegtermijn) te beëindigen met daarbij alle gemaakte kosten in rekening te brengen.
 • Het dossier van de betalingsachterstand over te dragen aan een incassobureau.
 • Het verstrekken van een jaaropgave (ten behoeve van extern gebruik) te weigeren.